OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z LECZENIEM W NASZEJ PLACÓWCE


W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy , że: Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby leczenia w naszej placówce jest Zatoka Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańskiej 11/U2. W celu zapewnienia Państwu opieki medycznej i dla ułatwienia ewentualnego kontaktu z Państwem potrzebujemy następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia lub nr PESEL, nr telefonu i adres e-mail. Korzystanie z naszych usług medycznych jest w pełni dobrowolne jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W związku z tym odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenia świadczenia w naszym gabinecie, odmową umówienia wizyty lub wystawienia imiennego rachunku czy faktury za świadczenie. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobligowani do prowadzenia I przechowywania dokumentacji medycznej zawierającej wszelkie niezbędne w procesie diagnozy i leczenia informacje dotyczące Państwa zdrowia przez okres 20 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane dotyczące rachunkowości ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Państwa dane osobowe przetwarzamy jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest: - ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez weryfikację danych osobowych podczas umawiania wizyty na odległość (drogą telefoniczną bądź mailową) na stanowisku recepcyjnym i w gabinetach lekarskich. - odbieranie i archiwizacja Państwa oświadczeń upoważniających osoby trzecie np. do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej, informacji o stanie zdrowia lub odebrania zaświadczeń, recept itp. - kontaktowanie się z Państwem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail w celu np. potwierdzenia, odwołania lub zmiany terminu konsultacji medycznych lub zabiegów, przypomnienia o terminie planowanej wizyty czy poinformowania o możliwości odbioru wyników badań. - wystawianie imiennych rachunków lub faktur za wykonane usługi - w przypadku konieczności wykonania badań histo-patologicznych przekazanie Państwa danych do dostawcy tych usług Zapewniamy Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania Informujmy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.